Concursul Național ”Patrimoniul cultural, istoric și natural – zestrea comunităților locale” în 2023

 Patrimoniul cultural, istoric și natural – zestrea comunităților locale este un concurs național de cercetare istorică și de promovare a patrimoniului local. Pentru că implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a mass-mediei și, pe alocuri, a autorităților locale, pe parcursul celor două ediții anterioare, a condus în unele comunități la un interes pentru educația propatrimoniu, aceste demersuri vor continua.

Această ediție este dedicată patrimoniului imaterial și presupune realizarea unui portofoliul istoric ce va fi trimis on-line, pe secțiunile pentru care se va opta. Până la finalul acestei ediții se va  finaliza crearea arhivei de resurse educaționale deschise (RED) pe toate cele trei tipuri de patrimoniu, iar cadrele didactice implicate în acest demers științific vor primi adeverințe pe măsură ce arhiva va putea fi accesată.

Anul acesta va fi introdus PREMIUL DE FIDELITATE, care va fi acordat cadrelor didactice participante la toate cele trei ediții, indiferent dacă s-au numărat sau nu printre premianți. Premiul constă în publicarea unui articol în revista de Studii și articole de istorie (SAI) a Societății de Științe Istorice din România, în care profesorul coordonator va împărtăși impresii din experiența sa și a elevilor săi, trăită pe parcursul celor trei ediții ale concursului. Totodată, în numărul XCI/2024 al revistei SAI, se va  publica numele tuturor participanților, elevi și cadre didactice, și titlurile lucrărilor documentate. Ca și până acum, rezultatele concursului vor fi popularizate pe pagina web/facebook a S.Ș.I.R.

 Ediția din anul acesta se va desfășura pe patru secțiuni: I. Obiceiuri de primăvară (Sărbători, credințe, practici); II. Jocurile de copii și tineret; III. Meșteșuguri artistice – Prelucrarea artistică a lemnului; IV. Afiș tematic.  Scopul acestui proiect îl constituie implicarea profesorilor de istorie, a elevilor și studenților în responsabilizarea autorităților locale privind intensificarea acțiunilor pentru conservarea, promovarea și educația pentru valorile culturale și istorice locale, a celor clasate sau neclasate, constituirea unei arhive digitale a bunurilor de patrimoniu sau cu valoare de patrimoniu din comunitatea respectivă și a unei hărți de turism cultural.

Competiția se adresează : I. Elevilor din învățământul gimnazial, clasele VI-VIII; II. Elevilor  din învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII (f.r.); III. Cadre didactice din învățământul preuniversitar, membri cotizanți ai S.Ș.I.R.; IV. Studenți (licență, masterat, doctorat, cu sau fără cadru didactic coordonator) la facultățile de istorie și/sau diferite specializări privind patrimoniul cultural.

Durata proiectului este 16 februarie – 15 octombrie 2023. Coordonatorii proiectului sunt:  Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președinte de onoare al S.Ș.I.R. Prof. univ. dr. Carol Căpiță, președinte al Societății de Științe Istorice din România Conf. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București Conf. univ. dr. Andrei Florin Sora, prim-vicepreședinte al S.Ș.I.R. Prof. dr. Dorin Stănescu, vicepreședinte al S.Ș.I.R., coordonator al Departamentului de Programe și Proiecte al S.Ș.I.R. Prof. gr. I Elena Ichim, președintele Filialei Teleorman a S.Ș.I.R. .

REGULAMENTUL ȘI CALENDARUL CONCURSULUI

A. 16 – 22 februarie 2023: Promovarea proiectului

S.Ș.I.R. și instituțiile partenere vor promova Concursul Național „Patrimoniul  cultural, istoric și natural – Zestrea comunităților locale”, ediția a III-a, în întreaga țară,  acoperind cât mai multe medii de comunicare.

Concursul va fi promovat și de către filialele S.Ș.I.R. prin postarea ghidului și afișului

unic al concursului pe paginile web/facebook, prin popularizarea în mass-media și organizarea

unor întâlniri on-line cu membrii filialei.

B. 23 februarie – 10 aprilie 2023: Înscrierea participanților

Concursul național se desfășoară pe cele patru categorii de participare precizate în  grupul țintă. Înscrierea este validată dacă sunt respectate condițiile menționate.

Pentru elevii din învățământul gimnazial, clasele VI-VIII, și elevii din  învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII, condițiile de înscriere sunt aceleași.

Se înscriu în concurs echipe formate din câte 2 elevi. Elevii pot fi din aceeași clasă sau  din clase diferite. Echipa este coordonată de unul-două cadre didactice. Cadrul didactic  coordonator poate înscrie în concurs maximum 3 echipe, pentru fiecare secțiune de concurs la  care dorește să participe. Dacă predă la școli diferite sau la școală coordonatoare și structură,  cadrul didactic poate înscrie maximum 3 echipe pentru fiecare secțiune de la fiecare școală unde  activează. Pentru secțiunea 1, fiecare echipă va documenta o singură sărbătoare a primăverii, laică sau religioasă.

Cadrul didactic coordonator va transmite electronic, într-un singur fișier în format pdf, Fișa de înscriere (anexa 6.1) și Acordul de parteneriat (anexa 6.2.) completate, semnate și  ștampilate, la adresa de email concursssir@gmail.com, în termenul prevăzut pentru înscriere,  precizând numele și prenumele cadrului didactic, localitatea, județul, nivelul de învățământ,  numărul echipei, după modelul: Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-Gimnaziu-1, respective  Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-Liceu-1.

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Se poate participa individual sau în echipă de câte doi membri (cadrele didactice care se  înscriu în concurs trebuie să fie membri cotizanți ai S.Ș.I.R.). Un cadru didactic poate participa atât la această categorie, cât și în calitate de cadru didactic coordonator al  echipei/echipelor de elevi, însă tema aleasă trebuie să fie diferită. Pentru secțiunea 1, fiecare  cadru didactic/echipă va documenta o singură sărbătoare a primăverii, laică sau religioasă.

Se vor transmite electronic, într-un singur format pdf, Fișa de înscriere (anexa 6.1) și Acordul de parteneriat (anexa 6.2.) completate, semnate și ștampilate, la adresa de email  concursssir@gmail.com. Este suficient un singur acord de parteneriat, dacă respectivul cadru  didactic participă și la o altă secțiune de concurs și în consecință a trimis deja unul. Fișierul va  fi salvat cu numele și prenumele cadrului didactic/cadrelor didactice, localitatea, județul, după  modelul: Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-CD.

Studenți (licență, master, doctorat), cu sau fără cadru didactic coordonator

Pentru această categorie, trebuie ca participanții să se constituie într-o echipă. Ea poate  fi coordonată sau nu de un cadru didactic și este formată, obligatoriu, din 2 studenți. O echipă  poate participa la una sau mai multe secțiuni.

Cadrul didactic coordonator/echipa va transmite electronic, într-un singur format pdf,  Fișa de înscriere (anexa 6.1) și Acordul de parteneriat (anexa 6.2.) completate, semnate și  ștampilate, la adresa de email concursssir@gmail.com. Este suficient un singur acord de  parteneriat, indiferent de numărul de secțiuni la care echipa dorește să se înscrie. Fișierul se salvează cu numele și prenumele cadrului didactic coordonator/studenților, localitatea, județul, nivelul de învățământ (universitar), numărul echipei, după modelul: Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-Universitar 1.

C. 17 aprilie 2023: Publicarea de către S.Ș.I.R. a listei cu participanții înscriși la proiect

S.Ș.I.R. va publica lista cu participanții la proiect a căror înscriere a fost validată odată  cu documentele trimise, cu condiția respectării cerințelor. Lista va fi disponibilă pe site-ul  oficial https://ssir.ro și pe pagina de facebook a S.Ș.I.R.

D. 11 aprilie-11 iunie 2023: Realizarea portofoliului

Cuprinde două etape:

Etapa I: 11 aprilie-21 mai: Identificarea elementelor de patrimoniu imaterial și realizarea  lucrării

Lista elementelor culturale imateriale este foarte vastă. Se poate opta pentru  documentarea oricărei valori culturale imateriale din județul în care dumneavoastră locuiți sau  în care vă desfășurați activitatea.

Pentru redactarea lucrării, pot fi consultate și:

• Ghidul meu de patrimoniu, disponibil online la adresa http://www.patrimoniu-viitor.ro

• Ghidul „ABC-ul patrimoniului”, https://patrimoniu100.ro/abc-ul-patrimoniului

Pentru etapa județeană, care constă în diseminarea proiectului la întâlnirea comună dintre participanții înscriși, reprezentanții instituțiilor locale și colaboratori, fiecare filială a  S.Ș.I.R. va încheia un acord de parteneriat cu colaboratorii implicați în acest concurs – muzee, direcții județene pentru cultură, centre pentru promovarea culturii tradiționale, biblioteci, arhive

județene, alte instituții interesate în protejarea și valorizarea patrimoniului local (anexa 6.3.)  Acest acord se va anexa la protofoliul final.

Etapa a II-a: 22 mai-11 iunie – Diseminarea portofoliului în cadrul întâlnirii cu autoritățile

locale și reprezentanții instituțiilor cu atribuții în problematica patrimoniului (DirecțieJudețene pentru Cultură, Muzeului Județean/Orășenesc, Arhivelor Naționale etc)

             Pentru că scopul concursului îl constituie responsabilizarea autorităţilor publice localeși membrilor comunității cu privire la conservarea, promovarea și educația pentru zestrea patrimonială culturală locală, portofoliul final va fi prezentat în cadrul acestei întâlniri comune.

Prezentările multimedia care vor fi realizate în cadrul secțiunilor concursului pot constitui, prin grija autorităților locale, expoziții tematice permanente sau temporare organizate chiar în  interiorul primăriilor, sau expoziții itinerante care pot avea ca spații de expunere muzeele,  centrele de conservare și promovare a culturii tradiționale, bibliotecile, unitățile de învățământ  sau orice altă instituție interesată de valorizarea patrimoniului cultural local sau pot fi parte în cadrul unor activități culturale. Întâlnirea va avea loc fie în cadrul deschis față-în-față, fie în format on-line, link-ul de întâlnire fiind trimis de președintele filialei S.Ș.I.R.. Prezența președintelui filialei S.Ș.I.R. la  aceste întâlniri sau a persoanei desemnate de acesta, va fi obligatorie. Această întâlnire va fi  solicitată de participanți în scrisoarea de intenție pe care o vor trimite autorităților locale și care   va fi anexată la portofoliul de concurs cu numărul de înregistrare primit și răspunsul autorității  locale, dacă există. Acolo unde vor fi înscrise mai multe unități de învățământ din același oraș, va fi trimisă o singură scrisoare de intenție de către președintele filialei, care va solicita o  întâlnire comună cu toate echipele înscrise în concurs. Echipa care se înscrie în concurs trebuie  să-l informeze pe președintele filialei S.Ș.I.R. de intențiile sale și tematica aleasă. În urma  întâlnirii cu partenerii locali și autoritățile locale, participanții își pot îmbogăți conținutul  lucrării cu recomandări sau impresii rezultate din această întâlnire, dacă le vor considera oportune. Întâlnirea se va finaliza cu realizarea a maximum 3-4 fotografii, care vor fi incluse în portofoliu, sau a unui articol publicat în presa locală prin care va fi promovată tematica  aleasă pentru concurs. Pentru întâlnirea comună și diseminarea la nivel național a  portofoliului de concurs, se va încheia un acord cu părintele elevului minor sau cu elevul major  privind respectarea precizărilor referitoare la GDPR și autenticitatea lucrării (Anexa 6.4.) Acest acord va fi anexat la portofoliul final.

E) 12-18 iunie 2023 – Inscrierea portofoliului în concurs

             Pentru înscrierea în competiția națională, portofoliile vor fi trimise către S.Ș.I.R., pe  adresa de e-mail concursssir@gmail.com. Pe fișier vor fi trecute numele cadrului  didactic/cadrului didactic coordonator/studenților, localitatea, județul, numărul echipei, după  modelul menționat. Portofoliul va fi trimis într-un singur format pdf (text, fotografii, scrisoare  de intenție, articole de presă, acord parteneri locali, declarație-acord), în ordinea numerotării,nu fiecare pagină transformată separat în format pdf.

F) 19 iunie-31 iulie 2023 – Evaluarea lucrărilor, anunțarea și premierea câștigătorilor

Toți participanții vor primi diplome. Lucrările premiate vor fi incluse în baza de date a

Societății de Științe Istorice din România, devenind astfel resurse educaționale deschise

(RED), până la finalul ediției. Cadrele didactice vor primi adeverință pentru autori de Resurse

Educaționale Deschise (RED). Nu se admit contestații în urma rezultatelor jurizării.

G) 1 august – 15 septembrie 2023 – Redactarea, printarea, scanarea diplomelor

H) 16 septembrie – 15 octombrie 2023 – Trimiterea diplomelor

Mai multe detalii în Ghid! Ghidul concursului de patrimoniu – editia 3.pdf – Google Drive

Documente necesare: Anexele concursului de patrimoniu – editia 3.pdf – Google Drive

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s